nowości
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Samo Mięso

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Samo Mięso.

Sklep internetowy Samo Mięso  – serwis internetowy dostępny pod adresem

http://samomieso.shoplo.com, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą E-PIES.EU Beata Mastalerz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

2.    Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://samomieso.shoplo.com

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod http://samomieso.shoplo.com, prowadzony jest przez firmę: E-PIES.EU Beata Mastalerz Ołobok, Wojciechowskiego 3, 66-213 Skąpe NIP 9271258666       nr wet. sklepu PL080800695p nr wet. produkcja WNI 08098303

2.4.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu 

https://samomieso.shoplo.com/s...

2.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, są propozycją zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

3.    Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Przed dokonaniem zamówienia każdy z klientów naszego sklepu musi się upewnić iż podane dane kontaktowe: e-mail, telefon, adres dostawy są poprawne i zgodne ze stanem rzeczywistym, w innym przypadku sklep może odmówić realizacji zamówienia.

3.2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.2.1.        Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

3.2.2.        Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

3.2.3.        Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

3.2.4.        Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklepu Samo Mięso.

 

4.       Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową  https://samomieso.shoplo.com

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

4.4.1.       przedmiotu zamówienia,

4.4.2.        jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

4.4.3.        wybranej metody płatności,

4.4.4.        wybranego sposobu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z E-PIES.EU Beata Mastalerz, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz dane do dokonania płatności.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

5.       Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. W razie stwierdzenia uszkodzeń opakowania proszę sporządzić protokół reklamacyjny z kurierem opisując uszkodzenia zawartości i opakowania, lub odmówić przyjęcia przesyłki.

5.5. Koszt wysyłki poza granice Polski jest ustalany indywidualnie z Klientem.

 

6.       Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

6.2.1. Przelewem na numer konta bankowego:

 

E-PIES.EU Beata Mastalerz
Ołobok, Wojciechowskiego 3
66-213 SKĄPE

mBank - 09 1140 2004 0000 3102 7537 9563

Konto walutowe Euro

PL74114020040000351204135349

Kod BIC/SWIFT -  BREXPLPWMBK

 

6.2.2. Gotówką przy odbiorze osobistym.

 

7.       Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Oświadczenie należy wysłać pod adres: E-PIES.EU Beata Mastalerz, Ołobok, Wojciechowskiego 3, 66-213 SKĄPE
Oświadczenie powinno zawierać: nr dowodu zakupu, nazwę zwracanego przedmiotu, datę zakupu, datę odbioru towaru.

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony towaru wraz z dowodem zakupu należy zwrócić najpóźniej w ciągu 14 dni na adres: E-PIES.EU Beata Mastalerz, Ołobok, Wojciechowskiego 3, 66-213 SKĄPE

7.3.  Zwracany przez Klienta Towar musi być nieużywany, kompletny oraz zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.5. Środki pieniężne zostaną zwrócone drogą elektroniczną na konto nabywcy z którego została dokonana zapłata za zamówienie. Jeśli zakup został opłacony gotówką, Klient ma obowiązek wskazać formę zwrotu pieniędzy na oświadczeniu opatrzonym czytelnym podpisem odręcznym.

 

8.       Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. E-PIES.EU Beata Mastalerz jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: samomieso@gmail.com. Sklep Samo Mięso zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

9.       Gromadzenie i udostępnianie danych

9.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

9.1.1. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu internetowego, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,

b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.

9,2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.

9.3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania i nie wykraczając poza nie.

9.4. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu internetowego, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu  oraz jego Polityką Prywatności.

9.5. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa,  w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

9.6. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu internetowego danych w następujących celach: 

a) złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,

b) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,

c) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,

d) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,

e) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Sklepu,

f) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,

g) kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi, 

h) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,

i) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego, 

j) dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.

9.7. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

b) imię i nazwisko,

c) nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami), 

d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),

e) adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

g) numer telefonu.

9.8. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie internetowym są poprawne. Klienci, którzy zdecydowali się na usunięcie Konta w Sklepie, mają prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych. Uprawnienie to („prawo do bycia zapomnianym”) wynika wprost z wchodzącego w życie RODO.

9.9. Dane osobowe Klientów zbierane są (lub będą) przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności sklepu internetowego: zapisu na Newsletter, kontaktu mailowego z Klientem, formularza zamówienia.

 

11.   Informacje ogólne

11.1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, szczególnie w zakresie zmian wynikających z wchodzącego w życie w roku 2018 RODO.

11.2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

11.3. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach  w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “Cookies”

c) poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.

11.4.  Sklep gromadzi informacje dobrowolnie podane przez Klienta, za pomocą zgód udzielonych podczas składania zamówienia lub przy rejestracji w Sklepie. Zgody mogą zostać udzielone w formie zaakceptowania gotowego oświadczenia przygotowanego przez Administratora. Gromadzone w ten sposób informacje są przetwarzane jedynie                  w celach usprawniania działania Sklepu, jak również poprawy jakości obsługi Klienta,                 w żadnym wypadku Administrator nie przetwarza w ten sposób uzyskanych informacji              w celach wykraczających dozwolony prawem marketing swoich usług, prace usprawniające działanie Sklepu i poprawiające jakość i szybkość obsługi Klienta.

11.5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Administrator nie rozszerza w sposób bezpośredni lub dorozumiany zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w sposób przez niego nieprzewidziany lub nieupoważniony.

11.6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

11.7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

11.8. Sklep Zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu internetowego. O wszelkich zmianach Sklep będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11.9. Na stronach Sklepu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy Adres witryny sklepu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się Klientowi zapoznać.

11.10. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a) SHOPLO SP Z O.O., ul. Inflancka 4c, 00-195 Warszawa, KRS: 0000417586, NIP: 5213630420, REGON: 146087858, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS w SĄDZIE REJONOWYM DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, Kapitał zakładowy: 88 300,00 zł; - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowany sklep oraz zarządzania stroną internetową sklepu,

b)            INPOST SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, REGON: 122726260, NIP: 6793087624; zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, Kapitał zakładowy: 11 558 000,00; - w celu realizowania zamówień sklepu internetowego i dostawy towarów zamówionych,

c)  DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł 
 

12.   Postanowienia końcowe

12.1.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem internetowym Samo Mięso a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2.  Złożenie zamówienia w sklepie Samo Mięso oznacza akceptację postanowień regulaminu. W sprawach nie uregulowanych w/w postanowieniami regulaminu obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

12.3.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:

12.3.1.    Zmiany przepisów prawa, które mogą wpływać na zakres i sposób świadczenia usług przez sklep Samo Mięso

12.3.2.    Zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym.

12.3.3.    Zmian organizacyjnych Sprzedawcy związanych ze zmianą jego danych lub zakresu świadczonych usług.

12.4.  Klient , który został powiadomionych o zmianach Regulaminu i nie akceptuje ich, ma prawo do odstąpienia od Umowy.

12.5.  Regulamin obowiązuje od dnia 13.06.2017 roku i jest on udostępniony w formie możliwej do jego utrwalenia.

12.6 DOSTAWA

1.      PACZKOMAT

1.            Dostawy krajowe mogą być realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Towar dostarczany jest kurierowi w ciągu 1-5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

2.            Koszt przesyłki poprzez paczkomat to 14,00zł.

3.            Przy zakupie powyżej 250zł, koszt przesyłki jest darmowy.

2.      POCZTA POLSKA

2.1.            Dostawy krajowe mogą być realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Towar nadawany jest w ciągu 1-5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

2.2.            Koszt przesyłki poprzez Pocztę Polską to 16,00zł.

2.3.            Przy zakupie powyżej 250zł, koszt przesyłki jest darmowy.

3.      ODBIÓR OSOBISTY

3.1.            Odbiór osobisty jest możliwy okresowo, po wcześniejszym ustaleniu terminu (tel. 504106352) w Sulechowie, Świebodzinie.

4.      WYSYŁKA ZAGRANICZNA

4.1.            Koszt wysyłki poza granice Polski jest ustalany indywidualnie z Klientem.

Dodatkowe informacje: - Aktualne ceny kosztów wysyłki dostępne z poziomu koszyka i są przeliczane w zależności od wartości złożonego zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl